Konkurs ofert na przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

z siedzibą w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654 z póżn.zm.)

OGŁASZA  KONKURS  OFERT  NA :

przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów  w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.

            Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawarte będą na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.  Data 01.07.2020 roku jest datą rozpoczęcia udzielania świadczeń.

            Oferty należy składać na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w  Oddziale/Poradni/Dziale…………………………. „.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.06.2020 o godz. 12.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji Centrum w Dziale Personalnym i Wynagrodzeń (pokój     nr 173) w godzinach 9.00 do 14.00, telefon  75-753-7229,7230.

Oferenci winni przedłożyć:

Wykaz niezbędnych dokumentów oraz obowiązujący formularz oferty – do odbioru w Dziale Personalnym i Wynagrodzeń, pokój 173.

Udzielający zamówienia informuje, że:

  • zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
  • oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654 z póżn.zm.).

Oferenci zostaną powiadomieni na stronie internetowej o zakończeniu konkursu i jego wynikach w trybie określonym ustawą o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654 z póżn.zm.).

Pobierz: Szczegółowe Warunki
Pobierz: Wzór Umowy
Pobierz: Oferta
Pobierz: Rozstrzygnięcie