Deklaracja dostępności www.spzoz.jgora.pl

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spzoz.jgora.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • poprawa czytelności czcionek,
 • podkreślenie linków,
 • mapa strony,
 • czytnik tekstu,
 • fokus,
 • nawigacja za pomocą klawisza Tab,
 • pułapki klawiaturowe wykluczone.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • brak audiodeskrypcji w udostępnianych filmach

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Sochańska.
 • E-mail: psochanska@spzoz.jgora.pl
 • Telefon: 75 753 7258

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
 • Adres: Ogińskiego 6; 58-506 Jelenia Góra
 • E-mail: poczta@spzoz.jgora.pl
 • Telefon: 75 7537100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Jednostki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

 • Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
 • Kowary, ul. Sanatoryjna 27
 • Bolków, ul. Wysokogórska 19

W/w lokalizacje spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane.
  W budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze są pętle indukcyjne wspomagające obsługę osób słabosłyszących. W pozostałych lokalizacjach takich urządzeń nie ma. We wszystkich budynkach brak jest oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, portier.
 4. Zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc.
 5. Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
 6. Zapewniono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.
Skip to content