Dodatkowe informacje dla pacjentów

Dodatkowe informacje dla pacjentów

 

Deklaracja dostępności www.spzoz.jgora.pl

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spzoz.jgora.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
Wyłączenia
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz  Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Karp.
 • E-mail: ekarp@spzoz.jgora.pl
 • Telefon: 75 753 72 58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
 • Adres: Ogińskiego 6
 • E-mail: poczta@spzoz.jgora.pl
 • Telefon: 75 753 72 01

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Jednostki Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

 • Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
 • Kowary, ul. Sanatoryjna 27
 • Bolków, ul. Wysokogórska 19

W/w lokalizacje spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane.
  W budynkach brak jest urządzeń do obsługi osób słabosłyszących, a także oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier.
 4. Zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc.
 5. Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
 6. Zapewniono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Prawa pacjenta


Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1127):

 1. Pacjenci małoletni lub posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo
  do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi lub posiadającymi
  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela
  ustawowego albo opiekuna faktycznego.
 3. Ustawa zwalnia z odpłatności za realizację prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w podmiocie leczniczym,
  nad pacjentami małoletnimi albo posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą
  w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
 

Pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji Praw Pacjenta

W załączeniu przekazujemy informację dot. Pełnomocnika Dyrektora ds. realizacji Praw Pacjenta
oraz sposobu składania skarg i wniosków

Pobierz: Pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji Praw PacjentaUstawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Pobierz: Ustawa z dnia 06.11.2008r.

 

 

Nocna i świąteczna opieka medyczna

Drogi Pacjencie!!
Jeśli w nocy, w soboty, niedziele oraz święta czujesz się źle i potrzebujesz pomocy, a nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu to zgłoś się do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, pokój 220/218 I piętro (wejście główne prowadzące do przychodni szpitalnych), lub zadzwoń pod numer  75 753 73 35,  785 662 502  lub  785 567 502. 
Ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy możesz również korzystać, gdy:
1. Nasilają się dolegliwości związane z chorobą przewlekłą.
2. Nasilają się bóle głowy, brzucha, kręgosłupa mimo zastosowania leków przeciwbólowych.
3. Masz infekcję dróg oddechowych przebiegających z wysoką gorączką powyżej 39 stopni .

 INFORMACJA DLA PACJENTA Z ZAKAŻENIEM /
KOLONIZACJĄ SZCZEPEM CPE

Pobierz: Informacja

 

Zakażenie Clostridioides difficile – informacja dla pacjentów i ich rodzin

Pobierz: Informacja

 

Instrukcja dla pacjenta nosiciela MRSA – postępowanie w domu

Pobierz: Instrukcja

 

Lista rzeczy potrzebnych do porodu

Pobierz: Lista

 

Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Pobierz: Komunikat