Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Kotliny Jeleniogórskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ 2014 –2020

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Kotliny Jeleniogórskiej

Beneficjent:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 6
58 –506 Jelenia Góra

Całkowita wartość projektu : 434 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 368 900,00 PLN

Cel projektu:
Celem projektu jest zmniejszanie nierówności w zakresie stanu zdrowia dzieci, zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla dzieci, poprawa skuteczności podejmowanych działań ratunkowych, poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, zmniejszenie skali ubóstwa w regionie, zmniejszenie trwałych skutków stanów nagłych, w tym kalectwa i niepełnosprawności, podniesienie jakości świadczonych usług, zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie, optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez społeczeństwo z tytułu kosztów leczenia, rent i zasiłków, poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej, poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, lepsze wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego, wzrost gospodarczy regionu, poprawa infrastruktury sprzętowej na SOR przeznaczonej do ratowania życia i zdrowia dzieci.

Przedmiot projektu:

  • Kardiomonitor – 1 szt.
  • Defibrylator – 2 szt.
  • Pompy infuzyjne – 8 szt.
  • Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 szt.
  • Pulsoksymetr – 8 szt.
  • Analizator parametrów krytycznych – 1 szt.
  • Aparat do znieczulania – 1 szt.
  • Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 1 szt.

Zakończenie projektu: czerwiec 2019