Konkurs na stanowiska Ordynatorów Oddziałów

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej  Górze  w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora :

ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ

ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO

ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U z 2012r. poz.182 ze zm.).

Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r. nr 151 poz.896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 22.10.2021 r. na adres:

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 6, 58 – 506 Jelenia Góra

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko ordynatora …………….” oraz swoim nazwiskiem, imieniem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 45, 30 dni od daty upływu składania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.