Konkurs ofert na przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań ECPW w ramach kontraktów lekarskich

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny jeleniogórskiej
z siedzibą w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654 z póżn.zm.) ogłasza konkurs ofert na przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań ECPW w ramach kontraktów lekarskich.

Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawarte będą na okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r. Data 01.09.2019 roku jest datą rozpoczęcia udzielania świadczeń.

Oferty należy składać na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań ECPW „. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2019 o godz. 10.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji Centrum w Dziale Personalnym i Wynagrodzeń (pokój nr 173) w godzinach 9.00 do 14.00, telefon 75-753-7229,7230.

Oferenci winni przedłożyć:
Wykaz niezbędnych dokumentów oraz obowiązujący formularz oferty – do odbioru w Dziale Personalnym i Wynagrodzeń, pokój 173.

Udzielający zamówienia informuje, że:

  • zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
  • oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654 z póżn.zm.).
  • Oferenci zostaną powiadomieni na stronie internetowej o zakończeniu konkursu i jego wynikach w trybie określonym ustawą o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654 z póżn.zm.).

Załączniki: