Konkurs ofert na przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach kontraktów, dyżurów, konsultacji lekarskich udzielanych przez lekarzy w szpitalnych komórkach organizacyjnych

DYREKTOR
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

z siedzibą w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654 z póżn.zm.)

OGŁASZA  KONKURS  OFERT  NA :

przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach kontraktów, dyżurów, konsultacji lekarskich udzielanych przez lekarzy w szpitalnych komórkach organizacyjnych

            Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawarte będą na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.  Data 01.01.2022 roku jest datą rozpoczęcia udzielania świadczeń.

                Oferty należy składać na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do dnia 21 grudnia 2021 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Oddziale /Poradni /Dziale …………………………………………. „.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.12.2021 o godz. 10.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji Centrum w Dziale Personalnym i Wynagrodzeń (pokój nr 173)  w godzinach 9.00 do 14.00, telefon  75-753-7229,7230.

Oferenci winni przedłożyć:

Wykaz niezbędnych dokumentów oraz obowiązujący formularz oferty – do odbioru w Dziale Personalnym i Wynagrodzeń, pokój 173.

Udzielający zamówienia informuje, że:

  • zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
  • oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654 z późn.zm.).

Oferenci zostaną powiadomieni na stronie internetowej o zakończeniu konkursu i jego wynikach w trybie określonym ustawą o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654 z późn.zm.).

Pobierz: Szczegółowe Warunki
Pobierz: Wzór Umowy
Pobierz: Oferta

Odwołanie konkursu: Odwołanie