Konkurs ofert na przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach kontraktów udzielanych przez pielęgniarki, położne i ratowników medycznych w szpitalnych komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

DYREKTOR
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

z siedzibą w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654)

OGŁASZA  KONKURS  OFERT  NA :

przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach kontraktów udzielanych przez pielęgniarki, położne i ratowników medycznych w szpitalnych komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

            Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawarte będą na okres od  01.01.2022 r. do 31.12.2023 rData  01.01.2022 roku jest datą rozpoczęcia udzielania świadczeń.

            Oferty należy składać na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do dnia 10.12.2021 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Oddziale/Poradni/Dziale…………………………. „.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.12.2021 r. o godz. 11.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji Centrum w Dziale Personalnym i Wynagrodzeń (pokój nr 173) w godzinach 9.00 do 14.00, telefon  75-753-7228, 7230.

Oferenci winni przedłożyć:

Wykaz niezbędnych dokumentów oraz obowiązujący formularz oferty – do odbioru w Sekcji Personalnej i Wynagrodzeń, pokój 174.

Udzielający zamówienia informuje, że:

  • zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
  • oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654).

Oferenci zostaną powiadomieni na stronie internetowej o zakończeniu konkursu i jego wynikach w trybie określonym ustawą o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112 poz.654).

Pobierz: Szczegółowe Warunki
Pobierz: Wzór Umowy – pielęgniarka
Pobierz: Wzór Umowy – ratownik medyczny
Pobierz: Wzór Umowy – położna
Pobierz: Oferta