Praca dla Inspektora/Specjalisty w Sekcji Umów i Zamówień Publicznych


Dyrektor

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

zatrudni:

INSPEKTORA/SPECJALISTĘ
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opis stanowiska:

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i zamówień komercyjnych (np. zapytania ofertowe, zaproszenia do złożenia oferty),
 • wykonywanie czynności sekretarza komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również zamówień finansowanych ze środków RPO,
 • przygotowywanie (na podstawie zatwierdzonych do realizacji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego) i odpowiedzialność za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień,
 • sporządzanie Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie informacji przekazanych przez komórki merytoryczne WCSKJ,
 • przygotowywanie i zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z procedurami określonymi w ustawie,
 • opracowywanie projektów umów na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz uzyskanie wymaganych opinii zgodnie z obowiązującą w WCSKJ procedurą,
 • udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania, po uzyskaniu stanowiska komórki merytorycznej lub w sprawach szczególnie skomplikowanych – komisji przetargowej,
 • ocena formalno-prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej, sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne),
 • prowadzenie dokumentacji postępowania,
 • przygotowywanie do publikacji informacji o postępowaniu i jego wyniku (w przypadkach, kiedy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów),
 • przygotowywanie umów do zawarcia z wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu,
 • archiwizacja dokumentacji zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonych przez  WCSKJ zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii w zakresie Prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • przygotowywanie wymaganych przepisami prawa wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub techniczne, preferowane ukończone studia podyplomowe z dziedziny prawa zamówień publicznych),
 • co najmniej roczny staż pracy na stanowisku, na którym do obowiązków pracownika należało przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i/lub zamówień komercyjnych (zapytania ofertowe, zaproszenia do złożenia oferty),
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, orzecznictwa KIO, Kodeksu cywilnego, itp.
 • biegła umiejętność pracy na komputerze, w tym praktyczna znajomość programów Word i Excel,
 • umiejętność oraz doświadczenie w zakresie analizy rynku dostawców / wykonawców oraz oferowanych przez nich produktów,
 • umiejętność pozyskiwania oraz analizy informacji gospodarczych służących ocenie potencjału wykonawców,
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji zakupowych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy zespołowej oraz pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
 • skrupulatność i obowiązkowość,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • możliwość rozwoju i szkolenia.

Oferty (CV, list motywacyjny i kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie) prosimy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze lub na adres e-mailowy: eratynska@spzoz.jgora.pl do dnia 23.04.2021 r.

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi oraz zawierają klauzulę – zgodę  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych)” .

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.