Praca dla lekarza na Oddziale Chorób Płuc

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze poszukuje:

Lekarzy do pracy w Oddziale Chorób Płuc:

 • bez specjalizacji
 • bez specjalizacji, którzy w przyszłości chcą specjalizować się w zakresie pulmonologii
 • w trakcie specjalizacji w zakresie pulmonologii
 • ze specjalizacją w zakresie pulmonologii 

Wymagania:

 • prawo wykonywania zawodu
 • w przypadku lekarza specjalisty  tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie pulmonologii

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub cywilnoprawną
 • elastyczne godziny pracy
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pracę według międzynarodowych procedur i standardów medycznych związanych z opieką nad pacjentem

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze lub na adres e-mailowy: rekrutacja@spzoz.jgora.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi.

W przypadku chęci aby oferta mogła być przechowywania do czasu kolejnych rekrutacji prosimy o dodatkową klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”

Informacja o ochronie danych osobowych uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się o zatrudnienie w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 75 753 71 00 oraz adresu e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ POSŁUGUJEMY SIĘ DANYMI?

Państwa danymi osobowymi będziemy posługiwać się w następujących celach:

 1. Prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda),
 2. Potwierdzenie możliwości wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa oraz działania zmierzające do jej zawarcia),
 3. Realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z rekrutacją, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu pracy lub przepisów Kodeksu cywilnego  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
 4. Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
 5. Ustalenie, czy dane osobowe uczestnika rekrutacji są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art. 10 RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym – obowiązek prawny ).

Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są:

 1. Imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę),
 2. Imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego. (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w rekrutacji oraz innych wskazanych wyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji oraz realizacji innych wskazanych celów Administratora. Informujemy, że Państwa dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY POSŁUGIWAĆ SIĘ DANYMI?

Będziemy posługiwać się danymi przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. Okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. Okres rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
 3. Okres przedawnienia roszczeń,
 4. Okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem wskazanego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail: rodo@jamano.pl.

Skip to content