Praca dla Specjalisty ds. BHP

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze zatrudni:

SPECJALISTĘ DS. BHP

Główne miejsce pracy: Jelenia Góra,

dodatkowy zakres terytorialny: Kowary, Bolków (Jednostki Zamiejscowe WCSKJ)

Opis stanowiska:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględniania w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się  pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych  oraz innych  urządzeń  mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • Przedstawienie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie  wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których  występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia  właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi  przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie  organizowania tych badań  i pomiarów  oraz  sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 • Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska  naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną  opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • Współdziałanie  ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi  organizacjami związkowymi.
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnorodnych form popularyzacji  problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub w specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.
 • Doświadczenie w pracy w organizacji, w której funkcjonują związki zawodowe.
 • Doświadczenie we współpracy z zewnętrznymi instytucjami (PIP itp.).

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie w pracy w organizacji, w której funkcjonują związki zawodowe.
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach służby zdrowia

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju

Aplikacje (CV i list motywacyjny, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”  z nazwą stanowiska prosimy przesyłać na adres:
eratynska@spzoz.jgora.pl w terminie do: 29.05.2020 r.