Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19 – II tura

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19 – II tura

Grantobiorca:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 6
58 –506 Jelenia Góra

Instytucja: Narodowy Fundusz Zdrowia  – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

Umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.02.01.72 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego

Wartość grantu: 212.686,42 zł

Źródła finansowania grantu:

  • ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu
  • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu

Zakres zadania:

Realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników za miesiące wrzesień – grudzień 2020.

Okres realizacji Projektu 01.05.2020 do 31.08.2021 r.