Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Grantobiorca:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 6
58 –506 Jelenia Góra

Instytucja: Narodowy Fundusz Zdrowia  – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.01.58 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego

Wartość grantu: 261.036,05 zł

Źródła finansowania grantu:

  • ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu
  • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu

Zakres zadania:

Realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników za miesiące maj – sierpień 2020 oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu

Okres realizacji Projektu 01.05.2020 do 31.12.2020 r.

Skip to content