ZP/PN/15/05/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę różnych wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6 ( nr ogł. 2020/S 105- 253302 Z DNIA 02.06.2020 r.)

Terminy

Zamieszczenie : 02-06-2020 09:50:00 Składanie: 06-07-2020 11:00:00 Otwarcie : 06-07-2020 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


1. Zamówienie obejmuje
Dostawę różnych wyrobów medycznych
z podziałem na 34 zadań każdy do osobnego rozpatrywania.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz               z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
taką informację na własnej stronie internetowej  za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/wcskj
), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, tj. do dnia 15.06.2020 r.
  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania

NAZWA ROZSZERZENIE ROZMIAR (kB) DATA PUBLIKACJI ŹRÓDŁO POBIERZ
zał. nr 3 – Projekt umowy.docx docx 50.56 2020-06-02 09:50:00 Postępowanie
zał. nr 2 – Formularz oferty.docx docx 27.9 2020-06-02 09:50:00 Postępowanie
zał. nr 1 – Wykaz asot. – ilośc wraz z form. cenowym.xlsx xlsx 228.76 2020-06-02 09:50:00 Postępowanie
SIWZ wyroby medyczne różne (34 pakietów).pdf pdf 764.57 2020-06-02 09:50:00 Postępowanie
ogłoszenie wyroby medyczne.docx docx 89.06 2020-06-02 09:50:00 Postępowanie
Załącznik nr 4 JEDZ espd-request.xml xml 143.64 2020-06-02 09:50:00 Postępowanie
informacja z otwacia ofert wyroby medyczne z dn. 6.07.2020.pdf pdf 281.72 2020-07-07 09:57:28 Publiczna wiadomość
zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert wyroby medyczne z dn. 6.07.2020.pdf pdf 283.09 2020-07-07 09:57:28 Publiczna wiadomość
pytania i odpowiedzi z dnia 26-06-2020.pdf pdf 335.46 2020-06-26 11:00:17 Publiczna wiadomość
Ogłoszenie 2020S 120-291994 o zmianie ogłoszenia z dn. 24.06.2020 r..pdf pdf 163.2 2020-06-24 09:19:34 Publiczna wiadomość
ogł. o zmian. ogł. wysłane do DUUE w d. 19.06.2020.pdf pdf 1204.09 2020-06-19 12:56:44 Publiczna wiadomość
pytania i odpowiedzi z dnia 19-06-2020.pdf pdf 1541.07 2020-06-19 12:43:49 Publiczna wiadomośćKomunikaty

2020-07-07 09:57
Beata Odwarzna
W załączeniu:

– informacja z otwarcia oferta z dn. 6.07.2020 r.,

– zbiorcze zestawienie z otwarcia oferta z dnia 6.07.2020 r.

informacja z otwacia […].pdf

zbiorcze zestawienie […].pdf

2020-06-26 11:00
Beata Odwarzna
Pytania i odpowiedzi z dn. 26.06.2020 r. ( znak pisma NZ/641/2020) + sprostowanie omyłki pisarskiej

pytania i odpowiedzi […].pdf

2020-06-24 09:19
Beata Odwarzna
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 24.06.2020 r. (nr ogł. 2020/S 120-291994)

Ogłoszenie 2020S 120 […].pdf

2020-06-19 12:56
Beata Odwarzna
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wystosowane w dn. 19.06.2020 r. do DUUE

ogł. o zmian. ogł. w […].pdf

2020-06-19 12:43
Beata Odwarzna
Pytania i odpowiedzi z dnia 19.06.2020 r. (znak pisma NZ/638/2020)+ zmiana terminu składania i otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi […].pdf

2020-06-07 21:17
Komunikat techniczny
Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku
"Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji
"Komunikaty"
na stronie danego postępowania.