ZP/PN/20/06/2020 Dostawa różnych wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6 nr ogłoszenia DUUE 2020/S 124-303399 z d. 30.06.2020 r.

Terminy

Zamieszczenie : 30-06-2020 09:11:00 Składanie: 03-08-2020 11:00:00 Otwarcie : 03-08-2020 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy

Wymagania i specyfikacja


Szanowni Państwo, 


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia


1  Opis przedmiotu zamówienia


1)      Zamówienie obejmuje dostawę wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopii    WCSKJ z podziałem na 14 pakietów (załącznik nr 1 do SIWZ) tzn.:


– Pakiet nr 1- Wyroby medyczne do ERCP


– Pakiet nr 2- Wyroby medyczne do polipektomi i usuwania ciał obcych


– Pakiet nr 3-Akcesoria do zakładania protez do dróg żółciowych


– Pakiet nr 4- Ustniki przezprzełykowe


– Pakiet nr 5- Inflator do zabiegów endoskopowych


– Pakiet nr 6-  Akcesroria do endoskopów Olympus


– Pakiet nr 7-Marker węglowy


– Pakiet nr 8- Sprzęt do udrażniania dróg żółciowych


– Pakiet nr 9-Stenty i akcesoria do endoskopowego zaopratywania przewodu pokarmowego


– Pakiet nr 10-Cewnik do plastyki dróg żółciowych


      – Pakiet nr 11-Kleszczyki typu ząb szczura


– Pakiet nr 12-Prowadnik Savary


– Pakiet nr 13-Protezy przełyku


– Pakiet nr 14 –Cienki sfinkterotom
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.


3)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
taką informację na własnej stronie internetowej  za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/wcskj
), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, tj. do dnia 15.07.2020 r.
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania

NAZWA ROZSZERZENIE ROZMIAR (kB) DATA PUBLIKACJI ŹRÓDŁO POBIERZ
ZAŁĄCZNIK NR 4 JEDZ – XML.xml xml 143.62 2020-06-30 09:11:00 Postępowanie
ZAŁĄCZNIK NR 4 JEDZ – PDF.pdf pdf 91.65 2020-06-30 09:11:00 Postępowanie
zał. nr 2 – Formularz oferty.docx docx 28.13 2020-06-30 09:11:00 Postępowanie
SIWZ wyroby medyczne endoskopia.pdf pdf 712.37 2020-06-30 09:11:00 Postępowanie
ogłoszenie o zamównieniu.pdf pdf 272.54 2020-06-30 09:11:00 Postępowanie
zał. nr 3 – Projekt umowy.docx docx 34.47 2020-06-30 09:11:00 Postępowanie
Załącznik nr 1 wykaz asortymentowy wraz z formularzem cenowym.xlsx xlsx 115.84 2020-06-30 09:11:00 Postępowanie
informacja z otwacia ofert.pdf pdf 261.27 2020-08-03 13:10:24 Publiczna wiadomość
zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert.pdf pdf 233.22 2020-08-03 13:10:24 Publiczna wiadomość
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 567.7 2020-07-23 13:25:45 Publiczna wiadomośćKomunikaty

2020-08-03 13:10
Beata Odwarzna
– Informacja z otwarcia ofert z dn. 3.08.2020 r. (znak pisma NZ/729/2020 z dn. 3.08.2020 r).

– Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert z dn. 3.08.2020 r.

informacja z otwacia […].pdf

zbiorcze zestawienie […].pdf

2020-07-23 13:25
Beata Odwarzna
Pytania i odpowiedzi z dn. 23.07.2020 r. (znak pisma NZ/712/2020)

pytania i odpowiedzi […].pdf