ZP/PN/24/07/2020 Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz Pracowni Badań Zabiegów Naczyniowych WCSKJ DUUE 2020/S 145-356524

Terminy

Zamieszczenie : 29-07-2020 09:16:00 Składanie: 31-08-2020 11:00:00 Otwarcie : 31-08-2020 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


1)      Zamówienie obejmuje
dostawę wyrobów medycznych specjalistycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz Pracowni Badań Zabiegów Naczyniowych WCSKJ z podziałem na 84 pakiety.


2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.


3)
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
taką informację na własnej stronie internetowej  za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/wcskj
), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, tj.               do dnia 12.08.2020 r.
 w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania

NAZWA ROZSZERZENIE ROZMIAR (kB) DATA PUBLIKACJI ŹRÓDŁO POBIERZ
ogłoszenie.doc doc 579.5 2020-07-29 09:16:00 Postępowanie
ogłoszenie 2020-OJS145-356524-pl.pdf pdf 1414.73 2020-07-29 09:16:00 Postępowanie
SIWZ.pdf pdf 938.74 2020-07-29 09:16:00 Postępowanie
załącznik nr 4 – JEDZ.xml xml 143.71 2020-07-29 09:16:00 Postępowanie
załącznik nr 4 JEDZ.pdf pdf 91.92 2020-07-29 09:16:00 Postępowanie
Załącznik nr 3 projekt umowy.docx docx 55.59 2020-07-29 09:16:00 Postępowanie
zał. nr 2 – Formularz oferty.docx docx 28.69 2020-07-29 09:16:00 Postępowanie
załącznik nr 1.xlsx xlsx 281.51 2020-07-29 09:16:00 PostępowanieKomunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów